นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

          “นิตยสารสาระวิทย์” ฟรี E-magazine จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ

          สามารถติดตามนิตยสารสาระวิทย์ได้ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ผ่านทาง E-Magazine และช่องทางออนไลน์ WebsiteFacebook / Twitter / YouTube และ Blockdit

สมัครสมาชิกฟรี!


ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม 2564
Cover Story: World Space Week: Women in Space
[ดาวน์โหลดฟรี] | [อ่านออนไลน์]

     
กันยายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

สิงหาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

กรกฎาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มิถุนายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤษภาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มกราคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ธันวาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤศจิกายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ตุลาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับพิเศษ
รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)
[ดาวน์โหลดฟรี] | [อ่านออนไลน์]