นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

“นิตยสารสาระวิทย์” จัดทำขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ

สามารถติดตามอ่านนิตยสารสาระวิทย์ทุกเดือนได้ฟรี!


ฉบับที่ 133 เดือนเมษายน 2567
Cover Story :

ชาวทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้ เพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรม

[ดาวน์โหลดฟรี[อ่านออนไลน์

     
มีนาคม 2567
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

กุมภาพันธ์ 2567
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์

มกราคม 2567
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

ธันวาคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

กันยายน 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

สิงหาคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

กรกฎาคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

มิถุนายน 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

เมษายน 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มีนาคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

กุมภาพันธ์ 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

มกราคม 2566
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤศจิกายน 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ตุลาคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

กันยายน 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

สิงหาคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มิถุนายน 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

เมษายน 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

มีนาคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]
 

กุมภาพันธ์ 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มกราคม 2565
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ธันวาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤศจิกายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ตุลาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

สิงหาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

กรกฎาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มิถุนายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤษภาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มกราคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ธันวาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤศจิกายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ตุลาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2561
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2560
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2559
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2558
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2557
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2556
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับพิเศษ
รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)
[ดาวน์โหลดฟรี] | [อ่านออนไลน์]

About Author