Podcast รายการ Sci เข้าหู EP10: คุยกับ ศ. ดร.บุรินทร์ เมื่อชีวิตมาคลิกกับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP10: คุยกับ ศ. ดร.บุรินทร์ เมื่อชีวิตมาคลิกกับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา

          ฟิสิกส์ (Physics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า ธรรมชาติ (Nature) ดังนั้น ฟิสิกส์ จึงหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทั้งหลาย ความสัมพันธ์ของสสารกับพลังงานโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยศึกษาจากการสังเกต รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ จนสรุปเป็นกฎและทฤษฎี ซึ่งนักฟิสิกส์ทฤษฎี ก็คือผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังการค้นหาคำตอบของธรรมชาติที่เรายังไม่รู้อีกมาก
 
          รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. จึงได้เชิญ ศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎี และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ อาศรมวิชชาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2551 สาขาฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา และผู้ก่อตั้งสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา มาร่วมพูดคุยในเรื่องความสนใจฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา และรู้จักกับตัวตนของ ศ. ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย