ระบบให้แสงเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงอาหารโภชนาการสูงสำหรับสัตว์น้ำ ในระบบปิดและกึ่งปิด

(SUN-ZOOM for Eco-Plankton Culture Plant)
ผู้วิจัย

ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน นอกจากการจัดการสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว การจัดหาอาหารโภชนาการสูงก็เป็นปัจจัยสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นดรรชนีผลผลิต (Production Yield)
เนคเทคจึงคิดค้นเทคโนโลยีท่อนำแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์เลนส์รวมแสง และตัวกระจายแสง Filter แสงมาใช้เพื่อเพิ่มความเข้มแสงอาทิตย์แบบกำหนดจุดได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่เป็นอาหารสัตว์น้ำได้

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี

ท่อนำแสงอาทิตย์ลงมาใช้ ผ่านอุปกรณ์เลนส์รวมแสง และตัวกระจายแสง Filter แสง เพื่อการเพาะเลี้ยงอาหารโภชนาการสูงสำหรับสัตว์น้ำ ในระบบปิด และกึ่งปิด

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203002620 เรื่อง ระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาด้วยเทคโนโลยีแสงแบบผสมผสานในระบบปิด

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

ศศิน เชาวนกุล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.