ระบบเซนเซอร์เฝ้าระวังกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์

Livestock odor monitoring system
ผู้วิจัย

ดร.คทา จารุวงศ์รังษี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ผลกระทบทางกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์นั้น เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการพิพาธระหว่างเจ้าของกิจการฟาร์ม และผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง โดยสาเหตุหลักนั้นมักมาจากกระบวนการจัดการของเสียอันได้แก่ มูล ปัสสาวะน้ำเสียจากกระบวนการทำงานในฟาร์มเหล่านั้น เมื่อของเสียดังกล่าวเกิดการหมักหมม และย่อยสลายจะก่อให้เกิดการคายแก๊สที่มีกลิ่นรุนแรง โดยเฉพาะ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย และแก๊สในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ซึ่งหากไม่มีการจัดการหรือการเฝ้าระวังที่ดีพอก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชนใกล้เคียงได้ ในขณะที่การตรวจวัดกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์โดยทั่วไปนั้นสามารถทำได้โดยเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊ส ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงแทบทั้งสิ้น

ในงานวิจัยชิ้นนี้เราได้พัฒนาชุดเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดแก๊สในกลุ่มดังกล่าว โดยอาศัยเทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์พลังงานต่ำบนพื้นฐานเทคโนโลยีแอลทีซีซี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศเป็นหัวใจสำคัญของระบบในการตรวจวัด และเฝ้าระวังกลิ่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ดำเนินกิจการฟาร์มสามารถบริหารจัดการมลพิษทางกลิ่นที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • ตรวจวัดแก๊สในกลุ่ม H2S, NH3 และ VOCs
  • สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย IoT
  • ใช้เทคโนโลยีฐานแก๊สเซนเซอร์พลังงานต่ำบนพื้นฐานเทคโนโลยีแอลทีซีซี
  • เป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊สที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ
  • เซนเซอร์แต่ละช่องวัดใช้พลังงานต่ำ (40 – 70 mW)
  • สื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801005900 เรื่อง อุปกรณ์รับรู้แก๊ส และกระบวนการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

ศศิน เชาวนกุล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.