การสังเคราะห์สารประกอบซิลเวอร์ไออนในรูปแบบสารละลายใสที่สามารถคงตัวได้ในสภาวะที่มีแสง และความร้อน

นักวิจัย
  • ดร.วรายุทธ สะโจมแสง
  • ภัทรพร โกนิล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ไอออนของเงินมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้ โดยไอออนเงิน ทำให้เอนไซม์ต่างๆ เสียสภาพด้วยการเข้าจับ และทำให้ตกตะกอน โดยกลไกการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ คือไปยับยั้งโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์โดยไอออนเงินทำให้เซลล์ตาย และไอออนเงินเข้าไปในดีเอ็นเอ เนื่องจากจุลินทรีย์กินไอออนเงินเข้าไปส่งผลให้ดีเอ็นเอเสียสภาพจากภายในทำให้เซลล์ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ อย่างไรก็ตามปัญหาของไอออนเงินหรืออนุภาคนาโนของเงินนั้นไม่คงตัวต่อสภาพแวดล้อม เช่น ไม่ทนทานต่อแสง และความร้อน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อลดลง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการประดิษฐ์นี้เป็นการสังเคราะห์สารประกอบเงินในรูปไอออนบวกที่สามารถทนทานต่อแสง และความร้อน โดยมีสามารถคงสภาพเป็นสารละลายใสไม่มีสีเป็นระยะเวลานาน และไม่พบการรวมตัว และตกตะกอน นอกจากนี้ยังสามารถทำให้อยู่ในรูปของผงแห้งเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถละลายน้ำกลับมาเป็นสภาพเดิมตอนต้น และยังคงมีสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  • ซิลเวอร์ไอออนคงตัวได้ในสภาวะที่มีแสง และความร้อน
  • ซิลเวอร์ไอออนในรูปสารละลายใสไม่มีสี
  • ละลายได้ในน้ำและส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • ซิลเวอร์ไอออนในรูปผงแห้ง สามารถละลายน้ำกลับ และคงสภาพเดิมได้
  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
สถานภาพสิทธิบัตร

อยู่ระหว่างยื่นขอรับความคุ้มครอง

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

รูปภาพประกอบ
ติดต่อสอบถาม

จิรนันท์ บุบผามาลา
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.