ชุดตรวจเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (SLCMV) ด้วยเทคนิค DAS-ELISA

ผู้วิจัย

ชาญณรงค์ ศรีภิบาล และคณะวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) สามารถแพร่กระจายโดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ สร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้ถึง 80-100% ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง ความสามารถในการตรวจคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการนำท่อนพันธุ์ติดเชื้อไปเพาะปลูกต่อ รวมถึงช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรคใบด่างลงได้ ดังนั้น นักวิจัยจึงได้พัฒนา “ชุดตรวจเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (SLCMV) ด้วยเทคนิค DAS-ELISA” ที่สามารถตรวจตัวอย่างมันสำปะหลังที่ติดเชื้อ SLCMV ได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจสอบจำนวนตัวอย่างได้คราวละมากๆ และราคาไม่แพง วิธีตรวจวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการตรวจคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังในทุกขั้นตอนของการผลิต และการเพาะปลูกมันสำปะหลัง

คุณสมบัติ และจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • ถูกต้อง แม่นยำ ราคาไม่แพง
  • มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจตัวอย่างได้พร้อมกันคราวละจำนวนมาก
  • มีความจำเพาะเจาะจง และความไวสูง เมื่อเทียบกับวิธีการมาตรฐาน PCR (relative accuracy = 96%, relative specificity = 100%, relative sensitivity = 92%)
  • มีความไวในการตรวจหาเชื้อที่สูงกว่าชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่มีราคาที่ถูกกว่า
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005890 เรื่อง โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยาอย่างจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังชนิด Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) และกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.