ชุดตรวจเชื้อโพทีไวรัส

Potyvirus strip test
ผู้วิจัย

สมบัติ รักประทานพร และคณะวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัสสามารถเข้าทำลายพืชหลากหลายชนิด เช่น พืชตระกูลแตง มะละกอ พริก มันฝรั่ง พืชตระกูลมะเขือ พืชตระกูลถั่ว ทำให้เกิดอาการใบด่าง, ใบด่างประ, อาการด่างของดอก หรืออาการบิดเบี้ยวของผลและเมล็ด, ต้นแคระแกร็น และไม่ติดผลได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านคุณภาพ และผลผลิต โพทีไวรัสสามารถถ่ายทอดโดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ ชุดตรวจโรคที่ง่าย รวดเร็ว สามารถพกพานำไปตรวจได้เองในแปลงปลูก มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยในการตัดสินใจถอนทำลายต้นที่ติดเชื้อไวรัสได้อย่างทันท่วงที
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค ซึ่งอาจทำให้ระบาดลุกลาม และก่อความเสียหายในวงกว้างได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนา “ชุดตรวจเชื้อโพทีไวรัส Potyvirus strip test” ที่สามารถตรวจสอบเชื้อในกลุ่มโพทีไวรัสได้อย่างจำเพาะเจาะจง ถูกต้อง แม่นยำ ทำได้ง่าย ทราบผลรวดเร็วภายใน 15 นาที สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนาม เพื่อช่วยเกษตรกรในเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการจัดการควบคุมโรค

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • สามารถตรวจไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัสได้อย่างจำเพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น เชื้อ Bean common mosaic virus, Chilli veinal mottle virus, Papaya ringspot virus type P, Papaya ringspot virus type W, Potato virus Y, Tobacco etch virus, Watermelon mosaic virus-2 และ Zucchini yellow mosaic virus เป็นต้น
  • สามารถตรวจเองได้ ไม่ต้องใช้ผู้ชำนาญการและเครื่องมือวัดอ่านผล รู้ผลไว ภายใน 15 นาที
  • ใช้งานได้ง่าย สามารถพกพาไปตรวจในแปลงปลูกได้
  • ให้ผลการตรวจเชื้อโพทีไวรัส ในตัวอย่างพืชที่เป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูก ที่ตรงกับ วิธีอิไลซ่า และชุดตรวจโพทีไวรัส แบบ strip test เชิงการค้า
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 19884 เรื่อง แผ่นแถบสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบเชิงพาณิชย์ และ ปัจจุบันชุดตรวจดังกล่าวมีจำหน่ายแล้ว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ/เสาะหาผู้ใช้งานชุดตรวจ

ติดต่อสอบถาม

รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.