อุปกรณ์การเรียนการสอนระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแบบพกพา

I2 Starter Kit
ชื่อนักวิจัย

นายปิยวัฒน์ จอมสถาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไม่สามารถอาศัยทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องลงมือฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหลักการ และสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ในสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยความหลากหลายของทั้งศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ที่ไม่สามารถสอนกันได้ทั้งหมด ผู้สอนต้องรู้จักออกแบบแนวทางในการสอนที่ครอบคลุมในหลักการ และเลือกสรรตัวอย่างที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และนำไปปฏิบัติต่อยอดเองได้ อุปกรณ์การเรียนการสอนระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแบบพกพา จึงเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ และต่อยอดเองได้ โดยมีข้อแตกต่างหลักๆ ระหว่างอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทั่วไปกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม จึงอยู่ในส่วนของการดึง และเขียนข้อมูลในอุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีมาตรฐานต่างกันในแต่ละผู้ผลิต

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • เป็นอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังมีเอกสารการสอน หรือคู่มือที่สำหรับนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้สอนทางด้าน Industrial IoT ได้ทันที
  • สามารถนำไปต่อยอดเป็นโครงการ หรือโครงงานทางด้าน Industrial IoT ได้
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน Smart Factory
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ 2201006111 เรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอนระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแบบพกพา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ (กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริษัทที่สามารถสอนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ)

ติดต่อสอบถาม

สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.