อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบพกพา (I-Kit)

ชื่อนักวิจัย

นายปิยวัฒน์ จอมสถาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมีขนาดใหญ่ทั้งในแง่สถาปัตยกรรม และพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง ดังนั้นหากสถานศึกษาจะจำลอง หรือสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ การนำอุปกรณ์จริงทั้งหมดมาประกอบกันต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และสิ้นเปลืองพื้นที่ สถานศึกษาสามารถสร้างหรือจำลองระบบได้ไม่เกิน 1-2 ระบบ ผู้เรียนจะต้องผลัดกันเรียนผลัดกันใช้เกิดคอขวด และอุปสรรคต่อการการเรียนรู้ ดังนั้นสถานศึกษาหรือหลักสูตรอบรมต่างๆ จึงมักย่อการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งให้เหลือเพียงชั้นที่ 1 สมองกลฝังตัว และชั้นที่ 2 การเชื่อมต่อเท่านั้นโดยอาจมีชั้นที่ 4 แพลตฟอร์ม เพราะวิธีนี้สามารถใช้เพียงบอร์ดสมองกลฝังตัว และเซนเซอร์ซึ่งมีขนาดเล็ก และราคาไม่แพง ทำให้กระจายให้แก่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น แต่ก็เหมาะสมกับการถ่ายทอดแนวคิดการเป็นผู้ใช้งานระบบมากกว่าการเป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นมาให้ใช้งานได้เอง

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • เป็นอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังมีเอกสารการสอน หรือคู่มือที่สำหรับนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้สอนทางด้าน Internet of Things ได้ทันที
  • สามารถนำไปต่อยอดเป็นโครงการ หรือโครงงานทางด้าน Internet of Things ได้
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานด้าน Smart ที่สามารถนำ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ เช่น Smart Farm, Smart Factory, Smart Home, Smart Health เป็นต้น
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ 2201000628 เรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบพกพา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ (กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริษัทที่สามารถสอนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ)

ติดต่อสอบถาม

สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email