แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวทาร์ (Conversational Avatar AI): Sontana ให้บริการข้อมูล ตอบคำถามผ่านการสนทนาโต้ตอบแทนการพิมพ์ โดยเชื่อมต่อกับระบบบริการถอดความเสียงภาษาไทย (พาที) ระบบบริการโต้ตอบอัตโนมัติ (อับดุล)  และระบบบริการสังเคราะห์ภาพ และเสียงภาษาไทย (วาจา) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี 
  • แปลงเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติ มีความถูกต้องในการถอดความอยู่ที่ 80%
  • เข้าใจคำถาม พร้อมค้นหาคำตอบที่ตรงกับความต้องการ ผ่านระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
  • สังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงท่าทางผ่านอวทาร์ โมเดลที่รองรับ 52 เบลนด์เชฟของ ARKit 
  • เวลาในการตอบสนองไม่เกิน 5 วินาที หลังพูดจบ
  • ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับงานเฉพาะได้
ขอบเขต/ข้อจำกัดการใช้งาน

ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
  • กลุ่มธุรกิจ/หน่วยงาน ที่ต้องการใช้ระบบตอบคำถามอัตโนมัติด้วยภาพ และเสียง
  • กลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ ที่ต้องการพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติด้วยภาพ และเสียง
  • กลุ่มผู้พิการ ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สถานภาพการพัฒนา

อยู่ระหว่างการรอถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิจัยพัฒนาโดย
  • ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
  • กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120