นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคารและแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch-IoT)

ชื่อผลงานวิจัย

นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคารและแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch-IoT)

ชื่อเจ้าของผลงาน

คณะวิจัยฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ (WISRD)
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)

ความคืบหน้าของงานวิจัย

อยู่ระหว่างการรอถ่ายทอดเทคโนโลยี

รูปแบบนำเสนอ

Onsite

ที่มาหรือความสำคัญของงานวิจัย

นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคารสำหรับชีวิตวิถีใหม่ และแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT) เป็นการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถส่งของภายในอาคารได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ที่การสั่งสินค้า และอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคจากมือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ และผู้คนรอบข้างภายในอาคาร โดยหุ่นยนต์บริการส่งของที่วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ นอกจากความสามารถในการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆได้อย่างอัตโนมัติแล้ว ยังสามารถโดยสารลิฟต์โดยสารได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งของระหว่างชั้น ซึ่งใช้การรับส่งคำสั่งควบคุมลิฟต์โดยสารผ่านแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT) ซึ่งปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch นั้น เป็นนวัตกรรมที่ทีมวิจัยได้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสได้โดยการติดตั้งครอบบนปุ่มกดลิฟต์โดยสารที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือเพิ่มเติมวงจรควบคุมของลิฟต์โดยสาร จึงไม่มีผลกระทบใดๆกับระบบควบคุมลิฟต์โดยสารเดิม ดังนั้น ในการปรับเพิ่มส่วนควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ก็ไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงวงจรควบคุมของลิฟต์โดยสารเดิมเช่นเดียวกัน นอกจากความสามารถในการเรียกใช้ลิฟต์โดยสารแล้ว หุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัตินี้ยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่เข้า/ออกลิฟต์โดยสารได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนกับผู้โดยสารลิฟต์ท่านอื่น และยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในการส่งของได้อย่างแม่นยำ นอกจากนั้น ยังมีระบบความปลอดภัยเพื่อส่งของให้ถึงมือผู้ใช้บริการตามที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จะถูกพัฒนาและทดสอบในรูปแบบของหุ่นยนต์บริการรับส่งสิ่งของ/อาหาร ภายในโรงแรมเอเชีย ราชเทวี

นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคารสำหรับชีวิตวิถีใหม่ และแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเองภายในประเทศ จะส่งผลให้หุ่นยนต์บริการมีราคาต่ำลงกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศมากๆ (ในระดับไม่เกิน 2 แสนบาท/หุ่นยนต์) เป็นการทำให้เกิดการขยายตัวตลาด และเพิ่มมูลค่าของสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ในประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัจฉริยะสำหรับชีวิตวิถีใหม่ ที่สามารถใช้งานลิฟต์โดยสารอย่างอัตโนมัติ
 2. เพื่อวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch  ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อใช้งานจากหุ่นยนต์บริการส่งของอัจฉริยะ
จุดเด่นของงานวิจัย
 • ความสามารถในการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆได้อย่างอัตโนมัติ
 • สามารถโดยสารลิฟต์โดยสารได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งของระหว่างชั้น ซึ่งใช้การรับส่งคำสั่งควบคุมลิฟต์โดยสารผ่านแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT)
 • หุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัตินี้ยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่เข้า/ออกลิฟต์โดยสารได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนกับผู้โดยสารลิฟต์ท่านอื่น และยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในการส่งของได้อย่างแม่นยำ
 • มีระบบความปลอดภัยเพื่อส่งของให้ถึงมือผู้ใช้บริการตามที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จะถูกพัฒนาและทดสอบในรูปแบบของหุ่นยนต์บริการรับส่งสิ่งของ/อาหาร ภายในอาคารสำหรับชีวิตวิถีใหม่และแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT) 
 • เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเองภายในประเทศทำให้มีราคาต่ำลงกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศมากเป็นการทำให้เกิดการขยายตัวของตลาดและเพิ่มมูลค่าของสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ในประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
 • อาคารสำนักงาน
 • คอนโดมิเนียม
 • โรงแรม
 • โรงพยาบาล
ติดต่อสอบถาม

ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์