การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเพื่อนำส่งสารสกัดจากพืชตระกูลกัญชง-กัญชา เพิ่มประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยาสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

Cannabidiol encapsulated nanoparticles

ที่มา :
Cannabidiol (CBD) คือสารสกัดจากพืชตระกูล กัญชง-กัญชา (Cannabis sativa L.) ที่กำลังได้รับความสนใจ ปัจจุบันนำไปใช้ในทางการแพทย์และการวิจัยทางคลินิกในหลายประเทศ โดยในทางการแพทย์จะนำไปใช้ทั้งในรูปแบบสารสกัดเดี่ยวและสารสกัดผสมของ CBD หากแต่ว่าการใช้งานยังมีข้อจำกัด เช่น

  1. การนำส่งสารสกัด CBD ยังพบว่ามีชีวประสิทธิผลต่ำ (Low Bioavailability) เนื่องจากละลายน้ำได้น้อย ส่งผลให้การดูดซับสารสกัดไม่สมบูรณ์อีกทั้ง CBD ยังเสื่อมสภาพได้จากอุณหภูมิแสงค่าความเป็นกรด-ด่างและปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ
  2. การนำส่งสารสกัด CBD ผ่านผิวหนัง แม้จะเป็นหนึ่งในวิธีที่ส่งผ่านสารสกัดได้ในระดับคงที่ แต่ประสิทธิภาพยังไม่สูงเท่าที่ควร เนื่องจากสารสกัดประกอบด้วยโมเลกุลที่ละลายได้ดีในน้ำมัน จึงสะสมอยู่ที่หนังกำพร้าชั้นนอก ไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ทั้งหมด

งานวิจัย :
  • พัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งสารสกัดจากพืชตระกูล กัญชง-กัญชาลดข้อกำจัดของตัวสารสกัดและเพิ่มประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา
จุดเด่น :

อนุภาคนาโนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งสารสกัดจากพืชตระกูลกัญชง-กัญชา สารสกัดกระจายตัวในน้ำได้ดีขึ้นลดความเป็นพิษจากสารสกัดเพิ่มประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา
เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาเชิงพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมาย :
  • กลุ่มธุรกิจแพทย์ทางเลือก กลุ่มธุรกิจเวชสำอาง และกลุ่มธุรกิจสปาแอนด์เวลเนส
สถานะงานวิจัย :
  • อยู่ระหว่างรอถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้วิจัย :
  • ดร.คทาวุธ นามดี
  • คณะทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน
ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120