Nanovation: ชุดตรวจรวดเร็วทางการแพทย์ NANOTEC

Keyword web: CKDNet & สปสช. NANOTEC

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต (S-Curve) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growth) อีกทั้งในปี 2564 สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หรือ Complete Aged Society ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ความต้องการสินค้า และเครื่องมือแพทย์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงกลุ่มน้ำยา และชุดวินิจฉัยโรค (Reagent and Test Kits) ส่งผลให้มูลค่าการค้าของเครื่องมือแพทย์ประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของตลาดโลก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจึงได้ต่อยอดเทคโนโลยีฐานที่เกี่ยวข้องกับประยุกต์ใช้วัสดุนาโนชนิดพิเศษร่วมกับการจับจำเพาะของสารชีวโมเลกุลเป้าหมายกับตัวบ่งชี้โรคเกิดเป็นนวัตกรรมชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อคัดกรอง และติดตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีทั้งความไว และความจำเพาะสูง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป

SugarAL GO-SENSOR

นวัตกรรมชุดตรวจติดตามเบาหวาน (SugarAL GO-SENSOR) เป็นการตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เบาหวานตัวใหม่ที่อยู่นอกเม็ดเลือดแดง ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับการใช้สารละลายกราฟีน และการปรับแต่ง DNA Aptamer ทำให้สามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า HbA1C

คุณสมบัติ :

สามารถใช้ตรวจวัดได้ทั้งในคนปกติ และผู้ที่มีภาวะของเลือดผิดปกติ เช่น โลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย หรือผู้ที่สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมาก โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่วัดได้ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความไวกว่าชุดตรวจที่ใช้หลักการจับกันของแอนติบอดีถึง 2 เท่า ขั้นตอน และวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก สามารถอ่านผลได้ภายใน 30 นาที ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากขึ้น

 • ตรวจคัดกรองติดตามเบาหวาน โดยวัดปริมาณ  ไกลเคทเตดอัลบูมิน เชิงปริมาณ
 • หลักการ : ใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับแอปตาเมอร์
 • ตัวอย่าง: Serum/Plasma

GO-Sensor Albumin test

GO-Sensor เป็นชุดตรวจโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะเชิงปริมาณ โดยการประยุกต์ใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับการปรับแต่ง DNA Aptamer ที่จับจำเพาะกับโปรตีนอัลบูมิน ทำให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความไวที่ดีกว่าวิธีที่ใช้ตามโรงพยาบาลในเวลา 30 นาที

คุณสมบัติ
 • ตรวจคัดกรองหน้าที่ของไต โดยการวิเคราะห์โปรตีนอัลบูมิน เชิงปริมาณ
 • หลักการ : ใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับแอปตาเมอร์
 • ตัวอย่าง: Urine

Microalbumin Rapid Test – AL-Strips

ชุดตรวจอัลบูมินรั่วในปัสสาวะเชิงคุณภาพ เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วโดยใช้หลักการไหลในแนวราบ (Lateral flow immunochromatographic assay) ที่ใช้อนุภาคระดับนาโนเป็นตัวให้สัญญาณ ทำงานโดยอาศัยหลักการการจับกันระหว่างแอนติเจน และแอนติบอดีแบบแข่งขัน ซึ่งเป็นการตรวจหาโปรตีนไมโครอัลบูมินโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ เพื่อชี้บ่งความผิดปกติของไตซึ่งทำหน้าที่กรองโปรตีน

คุณสมบัติ :

สามารถแสดงสัญญาณการจับเป้าหมาย ซึ่งสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าภายในระยะเวลาเพียง 5-10 นาที

 • ตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรัง
 • หลักการ: Lateral flow immunochromatographic assay (LFA)
 • ตัวอย่าง: Urine

NanoFlu Rapid test

ชุดตรวจสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ “NanoFlu Rapid Test” ใช้การตรวจหาโมเลกุลของนิวคลีโอโปรตีนจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเอ และชนิดบี โดยใช้หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการตรวจจับโมเลกุลเป้าหมายด้วยความจำเพาะ และหลักการการแยกโมเลกุลเป้าหมายด้วยวิธีโครมาโตกราฟีชนิดการไหลในแนวราบบนแผ่นชุดตรวจ โดยสามารถแสดงสัญญาณการจับเป้าหมายซึ่งสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าภายในระยะเวลาเพียง 5-10 นาที และในขณะเดียวกัน สามารถใช้ตรวจและแยกชนิดของเชื้อไวรัสชนิดเอ และชนิดบีได้ในครั้งเดียวกัน หากตัวอย่างมีเชื้อไวรัสอยู่ จะเกิดการจับแบบจำเพาะด้วยอนุภาคนาโนที่ตรึงด้วยโมเลกุลที่จำเพาะกับเชื้อไวรัสชนิดเอหรือชนิดบี ทำให้เกิดเป็นแถบสัญญาณแสดงบนตำแหน่งทดสอบของแต่ละเชื้อบนแผ่นชุดตรวจคู่กับแถบสัญญาณบนตำแหน่งควบคุมที่ใช้ในการบอกประสิทธิภาพของชุดตรวจ แต่หากตัวอย่างดังกล่าวไม่มีเชื้อไวรัสชนิดใดอยู่เลย จะเกิดแถบสัญญาณบนตำแหน่งควบคุมเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติ :

สามารถแสดงสัญญาณการจับเป้าหมาย ซึ่งสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าภายในระยะเวลาเพียง 5-10 นาที และในขณะเดียวกันสามารถใช้ตรวจและแยกชนิดของเชื้อไวรัสชนิดเอ และชนิดบีได้ในครั้งเดียวกัน

 • ตรวจคัดกรองและแยกเชื้อ Flu A และ B ได้ในครั้งเดียว
 • หลักการ: Lateral flow immunochromatographic assay (LFA)
 • ตัวอย่าง: Nasopharyngeal Swab

NANO Covid-19 Antigen Rapid Test

Nano COVID-19 Antigen Rapid Test นำฐานความรู้จากชุดตรวจคัดกรองไวรัสไข้หวัดใหญ่มาต่อยอดร่วมกับวัสดุตอบสนองทางด้านนาโนเทคโนโลยีและระบบเซ็นเซอร์ และได้สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับชุดตรวจใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ATK Professional Use สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ ATK Home Use สำหรับประชาชนทั่วไป โดยทั้ง 2 แบบ ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย. แล้ว

คุณสมบัติ :

ชุดตรวจแบบรวดเร็ว อาศัยหลักการไหลในแนวราบ และการจับกันแบบจำเพาะของแอนติบอดีต่อโปรตีนของเชื้อโคโรนาไวรัส โดยแอนติบอดีจะถูกติดสลากด้วยวัสดุนาโนตอบสนองชนิดพิเศษเพื่อให้สัญญาณ/เพิ่มสัญญาณ จนอ่านสัญญาณได้ภายใน 5-10 นาที

 • ตรวจคัดกรอง COVID-19
 • หลักการ: Lateral flow immunochromatographic assay (LFA)
 • ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งแบบProfessional Use & Self test
 • ตัวอย่าง: Nasopharyngeal Swab/Nasal Swab
ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120