การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำผิวดิน เพื่อผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐาน

ปัญหา

01

แหล่งน้ำดิบซึ่งใช้สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งจากกิจกรรมการต่างๆทั้งจากภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ เช่นน้ำทะเลหนุน น้ำเค็มรุกล้ำ รวมทั้งจากปริมาณของน้ำที่ลดน้อยลงในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ทำให้คุณภาพของแหล่งน้ำดิบมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้น

02

ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำชำรุดและขาดการซ่อมบำรุง

03

ผู้ใช้งานระบบขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณ Al ตกค้างปริมาณมากในน้ำประปา
เครื่องปั๊มคลอรีนเสีย เติมปริมาณคลอรีนไม่เหมาะสม
ขาดการบำรุงรักษา
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดสารปนเปื้อน
  • ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำเพื่อให้สามารถผลิต น้ำประปาได้ตามมาตรฐาน
  • ศึกษาปริมาณสารตกตะกอน สารกรองและสภาวะการเดินระบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และจัดทำคู่มือการใช้งานอย่างง่าย
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินปริมาณสารตกตะกอน สารกรองการใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา

สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ปรับปรุงระบบประปา

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินปริมาณสารตกตะกอน การใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา

ผู้วิจัย :
  • ณัฏฐพร พิมพะ
  • ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งเเวดล้อม
  • กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน
ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120