งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง New S-Curve ในการผลิตยาง

New s-curve of NR production

ให้บริการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการผลิตยางรูปแบบ ใหม่ ๆ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทำให้เกิดการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างงานวิจัย ได้แก่ การผลิตยางมาสเตอร์แบทช์เพื่อทดแทนการผลิตยางแผ่น การสนับสนุนให้เกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ ผลิตยางก้อนถ้วยและยางเครพไร้กลิ่น การวิจัยพัฒนาระบบการผลิตยางแผ่นและยางแท่งแบบกึ่งอัตโนมัติในระดับวิสาหกิจชุมชน เป็นการสนับสนุนงานทางวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดแรงงาน ลดพลังงาน ลดของเสีย ให้กับเกษตรกร สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ (ตลอดจนไปถึงโรงงานขนาดใหญ่)
โดยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในด้านนี้จะเป็นการสร้าง new s-curve ให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กยท. อย่างต่อเนื่อง ในการดูแลพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตยางธรรมชาติของประเทศ เชื่อมโยงกับ Good Agricultural Practice (GAP) และ Good Manufacturing Practice (GMP) การประเมิน carbon credit รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

นางฉวีรรณ คงแก้ว