งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านยาง

Rubber Technology Solution

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางพร้อมให้บริการเสมือนเป็นครูและหมอด้านยาง (Rubber Doctor) โดยเน้นการให้คำปรึกษา การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านยางแบบครบวงจร ผ่านทุนวิจัยของภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลาง ได้แก่ ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น และยางแท่ง และผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลาย ได้แก่ ถุงมือยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ด้านยางเป็นระยะ เช่น เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน ยางและสารเคมียางการทดสอบสมบัติของยาง และการประยุกต์ใช้ FEA ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ น้ำยางข้นแอมโมเนียต่ำมาก ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติที่มีโปรตีนก่อภูมิแพ้ต่ำ ถุงมือยางไนไตรล์ปราศจากสารตัวเร่งและกำมะถันการพัฒนาระบบการผลิตน้ำยางวัลคาไนซ์แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน ยางล้อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์