งานวิจัยและบริการทางด้านมาตรฐาน

Rubber Standard Service and Research

ให้บริการวิจัยและข้อมูลมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทยและต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็น one stop service สำหรับผู้ที่ต้องการวิจัยมาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน
เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานแบบสหภาคีร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตลอดจนสมาคมและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการลื่นไถลของแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ วิธีตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียที่แท้จริงในน้ำยางธรรมชาติ อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งกับเครื่องทดสอบ MST มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 3052-2563 “แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ” มอก. 3011-2562 “แผ่นยางปูพื้นสำหรับคนพิการทางการเห็น” และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางระดับระหว่างประเทศ เช่น ISO 22941:2021 Rubber sheets for livestock – Dairy cattle – Specification เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

นางสาวชญาภา นิ่มสุวรรณ (0944951987)