ไมโคสมาร์ต: ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากราแบบแถบทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครอะเรย์

MycoSMART: Mycotoxin Strip based on MicroARray Technology

สารพิษจากรา (Mycotoxin) ผลิตจากราที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และมักจะปนเปื้อนในอาหารหรือวัตถุดิบอาหารทางการเกษตร ตั้งแต่แปลงเพาะปลูก ตลอดถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวขนส่ง เก็บรักษาและแปรรูป ผู้บริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษจากราเหล่านี้จะได้รับอันตรายต่อร่างกาย เช่น ชัก อาเจียน หมดสติ หรือเบื่ออาหาร และหากได้รับสารพิษสะสมเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งนอกจากสารพิษจากราจะสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของคนแล้ว สารพิษเหล่านี้ยังสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย เนื่องจากสัตว์ที่ได้รับสารพิษจากราจะมีอัตราการเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันลดลง อีกทั้งระบบสืบพันธุ์และอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายอาจทำงานผิดปกติอีกด้วย และในที่สุดจะนำไปสู่ผลผลิตที่ลดลง และการขาดทุนของผู้ประกอบการ การตรวจวัดสารพิษในรูปแบบการคัดกรองอาหารหรือวัตถุดิบอาหารตั้งแต่แปลงเพาะปลูกตลอดจนถึงการแปรรูป จึงมีความสำคัญในการช่วยป้องกัน และลดความเสียหายของการบริโภคสารพิษจากราในคนและปศุสัตว์ได้

คุณลักษณะ

ระบบตรวจวัดสารพิษในกลุ่ม Mycotoxin หลายๆ ชนิดได้พร้อมกัน มีต้นทุนการตรวจวัดที่ไม่แพง ใช้งานง่ายแบบ on-site ภายใต้สภาวแวดล้อมต่างๆ และทราบผลการตรวจวัดอย่างรวดเร็ว

จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
 1. สามารถตรวจวัดสารพิษ aflatoxin B1 (AFB1), deoxynivalenol (DON), fumonisin B1 (FUMB1), T-2 toxin (T-2) และ zearalenone (ZON) ได้พร้อมกัน
 2. มีต้นทุนการตรวจวัดต่อสารพิษถูกกว่าชุดตรวจในท้องตลาด
 3. ใช้งานง่ายแบบพกพาหรือ on-site
 4. ให้ผลการตรวจวัดเป็นเชิงปริมาณ
 5. ทราบผลการตรวจวัดอย่างรวดเร็ว
 6. รองรับระบบจัดการข้อมูลแบบออนไลน์
ขอบเขต/ข้อจำกัดการใช้งาน 
 • ความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่าง
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 1. บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 2. บริษัทหรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม
 3. บุคคลทั่วไป
สถานภาพการพัฒนา
 • อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานพันธมิตร
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. School of Biological Sciences, Queen’s University Belfast
วิจัยพัฒนาโดย
 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. Queen’s University Belfast
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120