เว็บแอปพลิเคชันสอนกระบวนการปัญญาประดิษฐ์

KidBright AI on Web
KidBright AI on Web

เป็นเว็บแอปพลิเคชันสอนกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ติดป้ายกำกับ สร้าง และใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ สามารถสร้างโมเดลของภาพและเสียง ได้แก่ Image classification, Object detection และ Voice classification แสดงผลการใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ผ่านชุดบล็อกคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์จำลอง (Simulator)

คุณลักษณะ
 1. ผสมผสานการสอนกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับโค้ดดิ้งแบบบล็อก
 2. สามารถสร้างและใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนแอปพลิเคชันเดียว
 3. สาธิตการทำงานของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นผ่านหุ่นยนต์จำลอง (Simulator)
จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
 • เข้าใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 • สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ทั้งภาพและเสียง
 • สร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์จำลอง (Simulator) โดยใช้ Block-based Programming
 • สอนปัญญาประดิษฐ์ได้หลากหลายแบบ เช่น Image Classification, Object Detection และ Voice Classification
 • สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ เช่น Web browser, Nano Pi, Raspberry Pi, Jetson Nano
ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 2. ผู้สนใจเรียนรู้การสร้างและใช้งานปัญญาประดิษฐ์
สถานภาพการพัฒนา
 • เปิดให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://kbai.kid-bright.org/
หน่วยงานพันธมิตร
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
วิจัยพัฒนาโดย
 • ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
 • ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท (NSP) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120