CONNEX ศูนย์เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ @Thailand Science Park

ให้บริการ One Start Service ที่ช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการของ สวทช. สมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ

Advisory Clinic ให้บริการคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านต่าง ๆของ สวทช. (NSTDA Service) หน่วยงานพันธมิตร
และข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจนวัตกรรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ทดสอบ
การขออนุญาตมาตรฐาน การเข้าถึงแหล่งทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

เป็นตัวกลางในการประกาศความต้องการและเปิดรับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
เพื่อช่วยเร่งการพัฒนานวัตกรรมให้เร็วขึ้น

การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

งานเจรจาธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้พบปะและหารือเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
หรือการขยายตลาด ผ่านหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ รวมทั้งประสานงานให้การเจรจาธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email