ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช.

NSTDA Fabrication and Engineering service Center (NFEC)

NFEC

เป็นหน่วยงานบริการ สังกัด สวทช. เพื่อบริหารจัดการงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาต้นแบบจากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างมีคุณภาพ

คุณลักษณะ
  1. Center of Design, Engineering and develop product prototype
  2. Center of High-Performance Machine and Equipment
  3. Service Center of Preventive and Breakdown Maintenance LAB Equipment
ความเชี่ยวชาญ
  1. การออกแบบพัฒนาต้นแบบหรือชิ้นงาน สำหรับงานวิศวกรรมและนวัตกรรม
  2. การพัฒนาระบบ IoT, IIoT, Web Monitoring
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
  1. นักวิจัยพัฒนา
  2. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  3. กลุ่ม SME และ Startup หน่วยงานพันธมิตร หน่วยวิจัยต่างๆ ใน สวทช.

 

ติดต่อสอบถาม

วิจัยพัฒนาโดย ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email