โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

(National Quality Infrastructure: NQI)

สวทช.ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศ และเพื่อให้เกิด Visibility ในระดับสากล นอกจากนี้ยังให้บริการเชิงเทคนิคและให้คำปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 4 หน่วยบริการ ได้แก่

1. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม  Industrial Ceramic and Houseware Product Testing (CTEC)

ศูนย์ทดสอบหลักในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกของประเทศไทย รองรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเรือน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร (Tableware) แจกัน เทียน เชิงเทียน ผลิตภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหาร ทั้งที่บรรจุและประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระเบื้องเซรามิก ปูพื้น บุผนัง รวมถึงวัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์เซรามิก อ่างล้างหน้า-ล้างมือ            ก๊อกน้ำ และฝักบัวอาบน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการทดสอบทางเคมี ในการหาโลหะหนัก และด้านความปลอดภัยจากโลหะหนักและสารอันตรายต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าเป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้จำหน่าย ตัวแทน ทั้งในด้านส่งออก นำเข้า ทั้งในประเทศไทย และในหลายประเทศทั่วโลก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

บริการที่สำคัญ
 • บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก.17025 และได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 ได้แก่
  – มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก
  – มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วมนั่งราบ
  – มอก. 2066-2555 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดน้ำ
  – มอก. 2067-2555 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดน้ำ
  – มอก. 2921-2555 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 • บริการที่ได้รับการรับรองจาก Lucideon Ltd. (UK) โดยผลทดสอบที่ออกมีค่าเทียบเท่ากับส่งไปยังต่างประเทศ ได้แก่
  – ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  – กระเบื้องเซรามิก มาตรฐานสากล BS EN, EN, ISO และ DIN เป็นต้น
  – การทดสอบความทนการลื่นของวัสดุ (Ramp Test, Slipperiness)
การทดสอบตามมาตรฐานสากล

FDA, Proposition 65, ISO 6486, 2005/31/EC, EN 1388, Lip/Rim ASTM C927-80, BS 6748, ISO 8391, ISO 4531, ISO 7086, Finland, BS RN 15284, EN 12875-47 & 5, BS EN 1217, BS 4034, BS EN 13258, BS 2402, ASTM C368-88, BS EN 12980, Centre Impact C368-88, Ludideon inhouse Test method PT32, PT35, PT36, TO37, Annealing, BS EN 15293: 2007, BS EN 15426and BS EN 15424

2.ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. NSTDA Characterization and Testing Service (NCTC)

ศูนย์เครื่องมือกลางของ สวทช. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (SME) ทั้งในและต่างประเทศ แบบ One Stop Service รวมทั้งยังเป็นเครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันสู่การเป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับภูมิภาค

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานวิจัยภายในและภายนอก สวทช.
 • หน่วยงานภาครัฐ/มหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานภาคเอกชน/กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
บริการที่สำคัญ
 • ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบกัญชาและกัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง หรือ CATC
 • ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบพืชกระท่อม สารสกัดและผลิตภัณฑ์กระท่อม หรือ KATS
 • ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ หรือ FTEC
การทดสอบตามมาตรฐานสากล
 • ISO/IEC 17025
 • ASTM
 • AATCC
 • JIS Z
 • USP
 • Test Guideline
 • มอก.
 • มาตรฐานอื่น ๆ 
3.ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  Electronical and Electronic Product Testing Center (PTEC)

ศูนย์บริการให้การบริการทดสอบ สอบเทียบ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจำหน่ายในประเทศ การนำเข้าและส่งออก บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังให้บริการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม กลุ่มเครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งในงานภาครัฐ 

บริการที่สำคัญ
 • การทดสอบมาตรฐานด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
 • การทดสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Product Safety Testing)
 • การทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • การทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment Testing)
 • การทดสอบเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices)
 • การทดสอบด้านยานยนต์ (Automotive Equipment Testing)
 • การทดสอบยุทโธปกรณ์ทางการทหาร
 • การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)
 • การสำรวจสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Environment Site Survey)
 • การให้บริการตรวจคุณภาพโรงงาน (Inspection)
 • การให้บริการฝึกอบรม การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทดสอบตามมาตรฐานสากล

ISO 17025

4. ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
Toxicology and Bio Evaluation Center (TBES)

ศูนย์ให้บริการทดสอบทางพิษวิทยา และการประเมินทางชีวภาพ ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และเคมีอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้วิธีทางเลือกทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็น “Global trend” โดยสหภาพยุโรปได้ยกเลิกการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบการทดสอบโดยใช้องค์ความรู้ด้านพิษวิทยา เภสัชวิทยา เคมี และชีววิทยา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ของประเทศในอนาคต

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สมุนไพร  วัสดุทางการแพทย์ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

บริการที่สำคัญ
 • การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง (In vitro Skin irritation test) ด้วยวิธี OECD 439 และ ISO 10993-23
 • การทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา (In vitro Eye irritation test) ด้วยวิธี OECD 492 และ OECD 492B
 • การทดสอบการกระตุ้นการแพ้ทางผิวหนัง (In vitro Skin sensitization test) ด้วยวิธี OECD 442D และ OECD 442E
การทดสอบตามมาตรฐานสากล

ISO, OECD test guidelines และมาตรฐานอื่นๆ