นิทรรศการ BCG Economy Model

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด​ โดยการหมุนเวียนนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ใหม่ ลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดหรือลดจนเหลือศูนย์ (Zero Waste)