นิทรรศการ BCG Economy Model

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ ให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน