นิทรรศการ BCG Economy Model

เกษตร

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมการทำการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ความหลากหลายของชนิดพืช (Species) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่สำคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพืชเศรษฐกิจหลากหลายพันธุ์ที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทย โดยมีหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จสำคัญของเม็ดเงินเหล่านั้น คือ นักวิจัยผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ลักษณะตามที่ตลาดต้องการ มีผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันด้วยความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์พืชจึงลดลงเป็นอย่างมาก

การใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกพืชพรรณได้หลากชนิด สร้างผลผลิตและรายได้จำนวนมาก แต่เมื่อมีพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น นั่นหมายถึงการมีแหล่งอาหารให้แก่แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุในการเพิ่มขึ้นของแมลงศัตรูพืช เกษตรกรจึงมีการหันมาพึ่งพาสารเคมีเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ถึงกระนั้นก็ยังติดปัญหาที่ว่า เมื่อมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องแมลงจะเกิดการดื้อยา และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค นักวิจัยจึงได้มีการพัฒนาสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ชีวภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคน