นิทรรศการ BCG Economy Model

ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลงานการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นสามารถนำเสนอเนื้อหาการท่องเที่ยวของตนได้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพใหม่ ที่กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง ทำให้เกิดเมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ สนุก และปลอดภัย