นิทรรศการ BCG Economy Model

ยา วัคซีน

ผลงานการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาและวัคซีนเพื่อลดการนำเข้า เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน