นิทรรศการ BCG Economy Model

พลังงาน วัสดุ
และเคมีชีวภาพ

ผลงานการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม