นิทรรศการ BCG Economy Model

อาหาร

ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไร นอกจากนี้ยังมุ่งวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพในประเทศ เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อีกด้วย

Functional Ingredient

Functional Ingredient คือการพัฒนาสารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่เพื่อนำไปใช้ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทั้งของคนและสัตว์ โดยนำทรัพยากรชีวภาพที่มีในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรม Functional Ingredient ต่างๆ

Functional Food

Functional food คือ การพัฒนาอาหารให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป เช่น การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการบางประการ อาทิ โปรตีน หรือวิตามิน, การปรับเนื้อสัมผัสอาหารให้เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือการผลิตอาหารจากพืช (Plant based) สำหรับผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เป็นต้น

เทคโนโลยียกระดับกระบวนการผลิต

เทคโนโลยียกระดับ
กระบวนการผลิต

เทคโนโลยียกระดับกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อคงคุณภาพของอาหารให้ได้นานที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม