นิทรรศการ BCG Economy Model

เครื่องมือเเพทย์

ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานในราคาที่จับต้องได้