Activ-Pack-19
แผ่นฟิล์มถนอมอาหารและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติกำลังเป็นที่สนใจในการนำมาใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม ที่ผลิตมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ โดยแป้งถือเป็นวัสดุทางชีวภาพอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ และย่อยสลายได้ง่าย
แป้งยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น สมบัติการต้านทานน้ำและสมบัติเชิงกลต่ำ จึงมีการนำแป้งมาผสมร่วมกับวัสดุที่ย่อยสลายทางธรรมชาติ โดยนำไพลิไวนิลแอลกอฮอล์มาผสมกับแป้งมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเป็นบรรจุซึ่งภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เนื่องจากความเข้ากันได้ดีและสามารถขึ้นรูปฟิล์มได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีการนำน้ำมันหอมระเหยได้จากการสกัดพืชมาประยุกต์ใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ จะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แต่จะส่งผลให้คุณสมบัติทางกลของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ลดลง
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาแผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืช เพื่อให้ได้แผ่นฟิล์มที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับถนอมอาหาร
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
 • มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง โดยทดสอบกับมะเขือเทศราชินี พบว่าแผ่นฟิล์มสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศราชินีได้มากกว่าเมื่อเทียบกับสูตรควบคุม โดยวัดการสูญเสียน้ำหนักของมะเขือเทศ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่ายภายใน 2 เดือน
 • มีความต้านทานน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ
 • สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นได้ เช่น ฟิล์มแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ใช้นาโนเทคโนโลยี โดยการสังเคราะห์ไม่ซับซ้อน ซึ่งใช้แบบสังเคราะห์ในหม้อเดียว (One pot synthesis) เพื่อได้แผ่นฟิล์มที่มีสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ มีสมบัติทางกลและทางกายภาพที่ดี เพื่อนำไปประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับถนอมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้สินค้าทางการเกษตรด้วย
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตเป็นถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลไม้ สำหรับส่งออกผลไม้
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
ร้านค้าผักผลไม้/เกษตรกร/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
อุตสาหกรรมพลาสติก
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เลขที่คำขอ 2003000533 วันที่ยื่นคำขอ 6 กันยายน 2562
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ภาพรวมตลาด
ในปัจจุบันผู้บริโภค และภาคธุรกิจในทั่วโลกได้หันมาให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และมีหลายบรรจุภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาใช้งาน แต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพอื่นๆ เพิ่มเติมพลาสติกชีวภาพ Activ-Pack-19 สามารถยืดอายุและคงคุณภาพอาหารได้ โดยวิธีการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค และสามารถป้องกันผู้บริโภคจากอาการเจ็บป่วยจากอาหารที่ไม่ได้คุณภาพจากน้ำมันหอมระเหยได้ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถผลิตได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพง่ายๆ โดยการฝังกลบภายใน 2 เดือน
ผลประโยชน์ (Impact)
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์:
 • ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการการออกแบบการทดลองด้วยวิธีของทากูชิ มาประยุกต์ใช้ในการหาข้อมูลสัดส่วนที่เหมาะสม และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ที่ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืช
 • ผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในอนาคตผ่านการเป็นผู้ช่วยวิจัย
เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์:
 • ได้แนวทางการจัดการแปรรูปพืชเศรษฐกิจ เช่น แป้งมันสำปะหลัง และพืชสมุนไพรเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
 • ได้แนวทางการเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
 • ได้แบบจำลองกระบวนการผลิตของบรรจุภัณฑ์จากแผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ที่ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืช
เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม:
 • ได้บรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพอาหารลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์
"แผ่นฟิล์มถนอมอาหารและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์"
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202733
E-mail:
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202733
E-mail:
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202733
E-mail: