Optibot
ออฟติบอท
Optibot (ออฟติบอท) เป็น Software ที่นำหลักการคำนวณทางวิศวกรรม หรือ Algorithm มาสร้างเป็นโปรแกรมคำนวณการจัดเรียงกล่องสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้เกิดพื้นที่เหลือว่างน้อยที่สุด และนำกล่องบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ให้ได้มากที่สุด โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ใช้อัลกอริทึมที่มีความซับซ้อน และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการกำหนดตำแหน่งของกล่องสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อพัฒนา Software ที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision making Tools) โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงกล่องสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 5% หรือปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้เหมาะสม
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
Optibot เป็น Software ที่ใช้วิธีการ genetic programming algorithm ซึ่งเป็นอัลกอริทึ่มแบบ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ประเภทหนึ่งที่มีความสามารถในการคำนวณประแสดงผลแบบ 3 มิติ อีกทั้งยังเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่มีผู้พัฒนาโปรแกรมรายใดนำมาใช้ ทำให้งานวิจัยได้ครับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งผู้ประกอบการและนักวิจัย
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
Optibot เป็น Software user interface ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมจริง โดยที่มีรายละเอียดของ Software ดังภาพ
การประยุกต์ใช้งาน
Optibot เป็น Software user interface ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับโรงงานหรืออุตสาหกรรมจริง ดังนี้
  • กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือด้วยระบบ Container
  • กลุ่มขนส่งทางบกที่ใช้ตู้ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
  • กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือด้วยระบบ Container
  • กลุ่มขนส่งทางบกที่ใช้ตู้ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
  • นักลงทุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)
  • นักลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนา Software
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
กำลังดำเนินการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้ Software
ภาพรวมตลาด
ปัจจุบันตลาดในภาพรวมยังถือว่ามีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวต้องใช้องค์ความรู้ในการเข้ามาพัฒนา Software user interface
Benchmark ราคา และคุณสมบัติกับคู่แข่ง/ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาด
คู่แข่งที่สำคัญของงานวิจัยดังกล่าว คือ บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมการจัดเรียงสินค้า เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น ผู้พัฒนาโปรแกรม “Cargo Optimizer Professional” ในการตั้งราคา เลือกตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่ง 20%
ผลประโยชน์ (Impact)
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์: เป็นการพัฒนา Software user interface
เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์: เพิ่มค่า Utilization ให้กับการขนส่ง
เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม: ทำให้ลดปริมาณการขนส่งและของเสีย เช่น ก๊าซ Carbon Dioxide
"ออฟติบอท"
นักวิจัย
ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-4307277
E-mail:
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายสุริยะ พงษ์หมู
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 091-8512382
E-mail: