Innovative Air Cleaner
เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคาร
เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคาร (Innovative Air Cleaner) เป็นเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคอากาศภายในอาคารที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางไฟฟ้าสถิต (electrostatic technology) ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 99% สำหรับฝุ่นในช่วงขนาด 0.1 – 50 ไมครอน สามารถกำจัดกลิ่นและเชื้อโรคบางชนิดในอากาศได้ มีการปลดปล่อยโอโซน (O3) ต่ำ กำจัดโอโซนด้วยเทคโนโลยี Ozone Trapper หรือ Ozone Absorber มีการบำรุงรักษาต่ำกว่า ออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานในโรงพยาบาล ครัวเรือน สำนักงานทั่วไป และโรงเรียน
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
  • ประสิทธิภาพสูงถึง 99% สำหรับฝุ่นในช่วงขนาด 0.1 – 50 ไมครอน
  • สามารถกำจัดกลิ่นและเชื้อโรคบางชนิดในอากาศได้
  • ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะแผ่นกรองใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ หรือขยะติดเชื้อหากมีการใช้งานในโรงพยาบาล ซึ่งทำลายยากต้องใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น
  • ลดการนำเข้าแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ
  • มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ (500 บาท ต่อปี ต่อเครื่อง) เนื่องจากระบบไฟฟ้าสถิตสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ รายละเอียด
วิธีการบำบัด ไฟฟ้าสถิต
จำนวนชั้นตัวกรองอากาศ 2 ชั้น
การกำจัดอนุภาคฝุ่น สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM2.5
ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น ไม่ต่ำกว่า 99% ที่เวลาน้อยกว่า 5 นาที
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ ไม่ต่ำกว่า 99 % ที่เวลาน้อยกว่า 5 นาที
ขนาดห้องที่เหมาะสม 50 m2
ฆ่าเชื้อโรค มี
ตัวตั้งเวลาการใช้งาน มี
ตัวปรับความเร็วของพัดลม มี
มีระบบป้องกันไฟฟ้าด้านแรงสูง มี
มีฉนวนป้องกันไฟฟ้าแรงสูง มี
Clean Air Delivery Rate (CADR) 196 ft3/min
การใช้พลังงาน 220 VAC 50 Hz ไม่เกิน 100 W
ขนาดมิติ 40 cm x 40 cm x 50 cm
ราคา ต่ำกว่า 25,000 บาท
การประยุกต์ใช้งาน
บำบัดอากาศภายในอาคาร (indoor air cleaner) เช่น สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลโดยเฉพาะห้องปลอดความเป็นพิษ และที่พักอาศัย
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
  • โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 1,000 แห่ง ที่ต้องการขยาย หรือเพิ่มจำนวนห้องปลอดเชื้อ หรือความเป็นพิษให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
  • ประชาชนหรือผู้ป่วยกว่าแสนรายที่ป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
ผู้ประกอบการระดับเล็ก ระดับกลาง และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือด้านชีวอนามัย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องบำบัดอากาศภายในอาคารโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต” เลขที่คำขอ 1303000673 วันที่ยื่นคำขอ 20 มิถุนายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระดับ Pilot หรือระดับ Industrial
ภาพรวมตลาด
ผู้ประกอบการระดับเล็ก ระดับกลาง และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการเกี่ยวกับด้านชีวอนามัย โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 1,000 แห่ง ที่ต้องการขยาย หรือเพิ่มจำนวนห้องปลอดความเป็นพิษให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ประชาชน หรือผู้ป่วยกว่าแสนรายที่ป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสนใจ
ผลประโยชน์ (Impact)
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์: ได้องค์ความรู้การใช้สนามไฟฟ้าในการฆ่าเชื้อโรค
เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์: ได้ต้นแบบเครื่องบำบัดอากาศ ลดการนำเข้า
เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม: ช่วยลดการระบาดของโรคภายในอาคาร
"เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคาร"

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร. พานิช อินต๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ 089-755-1985
E-mail:
นางสาวกุลภัทร์ เฉลิมงาม
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1617
E-mail:
ศูนย์ลงทุน
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1340
E-mail: