10 TECHNOLOGY TO WATCH
- INVESTMENT PITCHING SESSION : PITCH AND GET FUNDED -
- INVESTMENT PITCHING SESSION : PITCH AND GET FUNDED -

สวทช. ผนึกพลังกับหน่วยงานพันธมิตรจากทั่วประเทศ

นำผลงานเด่นมานำเสนอในรูปแบบ Pitching ภายใน 7 นาที เพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจในผลงานเทคโนโลยีพร้อมขาย ได้มารับฟังจากนักวิจัยเจ้าของผลงานพูดคุย และเจรจาต่อรอง (one-on-one matching) เพื่อนำผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์ และร่วมค้นหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) ของกิจกรรม NSTDA Investors's Day 2020 : Investment Pitching จากผลงานเด่นที่ร่วมนำเสนอ

- ความเป็นมา -

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศ

 

สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดกิจกรรม NSTDA Investors’ Day ภายใต้งาน Thailand Tech Show ขึ้นเป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ปีที่ 11 ของการร่วมมือ

 

สำหรับกิจกรรม NSTDA Investor' Day 2020 ในปีนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดย สวทช. พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตร มาร่วมนำเสนอผลงานบนเวที (Investment Pitching)

การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ การเจรจาธุรกิจ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งการบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช.

วัตถุประสงค์
เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาส
เข้าถึง เลือกซื้อ หรือลงทุน ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายโอกาสทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 

  1. นักลงทุนจากสถาบันการเงิน Venture capitalists และ Angel Fund
  2. นักลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม
  3. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  4. ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไฮไลต์ภายในงาน