advert 1
advert 2
advert 3
DESY Summer Student Program (โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี)
PDF Print E-mail

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 17)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่...

__________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2562

ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารวิจัยโยธี สวทช. ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่...

__________________________________________________________________________________

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2562

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

หากท่านไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ให้ดำเนินการดังนี้

* หากท่านไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้กรุณา download ไฟล์ใบสมัครที่นี่...
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและโปรดส่งกลับมาพร้อมหลักฐานการสมัครต่าง ๆ ที่อีเมล
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ศุกเกษม โทร. 02 5297100 ต่อ 77224

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัครฯ
2.ประวัติอย่างย่อ (CV)
3.รูปถ่าย
4.เอกสารแสดงผลการศึกษา
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษในตัวท่านที่ต้องการให้คณะกรรมการสัมภาษณ์
7.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

__________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 16) คลิกที่นี่...

__________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่...
__________________________________________________________________________________

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ประจำปี 2561

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560

  สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
__________________________________________________________________________________
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำปี 2560 คลิกที่นี่...
__________________________________________________________________________________
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 102 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่...
__________________________________________________________________________________

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560


ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
...

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

__________________________________________________________________________________
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2559
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย คลิกที่นี่...
__________________________________________________________________________________
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 102 อาคาร สวทช.(โยธี) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่...
__________________________________________________________________________________

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 
ประจำปี 2559


ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ...


        
__________________________________________________________________________________

ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2558

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

สถานภาพปัจจุบัน

1

นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์

นักศึกษาปริญญาเอก ปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2

นางสาวรุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3

นายธนัช ศังขะกฤษณ์

นักศึกษาปริญญาโทควบเอก สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4

นายอนุพงษ์ สุขี

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

__________________________________________________________________________________
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ประจำปี 2558 (ขั้นต้น)

เรียน ผู้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558 ตามที่ท่านได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นั้น ในการนี้ ขอแจ้งรายชื่อผู้ ผ่านการสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558 (ขั้นต้น) เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพี่อทรงคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในขั้นสุดท้ายต่อไป เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2558 จำนวน 4 คน และโครงการ

นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้ (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน 6 คน 1. นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์ 2. น.ส.รุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว 3. นายณัฐวินทร์ โช 4. นายอนุพงษ์ สุขี 5. นายเกรียงกมล สว่างศรี 6. นายธนัช ศังขะกฤษณ์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 6 คน 1. นายทวีศักดิ์ จิตสุข 2. นายปริญญา การีซอ 3. นายณัฐวุฒิ ใจสืบ 4. นายกฤตภาส ภักดีทศพล 5. นายคณาสิน แย้มนวล 6. นายพีรัช บุญโชคช่วย
__________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
และนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โครงการที่สมัคร
1 นายอุเทศ อาชาทองสุข เดซี
2 นายภูษิต นวลพิจิตร เซิร์น
3 นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์ เดซี
4 นายณัฐวุฒิ ใจสืบ เดซีและเซิร์น
5 นายปริญญา การีซอ เดซีและเซิร์น
6 นายวีระพรรดิ์ ดำเนินพาณิชย์ เดซี
7 นายเกรียงกมล สว่างศรี เดซี
8 นายทวีศักดิ์ จิตสุข เดซีและเซิร์น
9 น.ส.รุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว เดซีและเซิร์น
10 นายอนุพงษ์ สุขี เดซี
11 นายธนัช ศังขะกฤษณ์ เดซีและเซิร์น
12 นายวงศกร วันดี เดซีและเซิร์น
13 นายณัฐวินทร์ โช เดซีและเซิร์น
14 นายพีรัช บุญโชคช่วย เซิร์น
15 นายคณาสิน แย้มนวล เซิร์น
16 นายอนุสรณ์ แก้วสกุลณี เซิร์น
17 นายกฤตภาส ภักดีทศพล เซิร์น
18 นายณรงค์ฤทธิ์ อันวีระวัฒนา เซิร์น
กำหนดการกิจกรรมสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑B และ ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคาร สวทช. (โยธี)  ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บริเวณห้องประชุม ๑๐๒

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี ๒๕๕๘

๑๒.๐๐  – ๑๓.๐๐ น.    คณะกรรมการสรุปผลการคัดเลือกเบื้องต้น
__________________________________________________________________________________


ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้ายโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 25571. นายกังส อัมพรดนัย

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 หลักสูตรพิสิฐวิธาน (ตรีควบเอก) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. นายไกร เจียมสวัสดิ์

นิสิตปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4. นางสาวนนทพร  หว่อง

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Last Updated on Thursday, 10 January 2019 10:12