ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

Get Started
main image

Summer Student Program

Initiative Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

     จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถาบันวิจัยชั้นนำของโลก นำพามาซึ่งการสร้างโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง และฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง ประกอบด้วย

1) เซิร์น (CERN) หรือ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (The European Organization for Nuclear Research) 
2) สถาบันเดซี (Deutsches Elektronen Synchotron: DESY) 
3) สถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ์จีเอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research) 
4) ไอซ์คิวบ์ (IceCube) หรือหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory) 

     โดยสถาบันวิจัยทั้ง 4 ได้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้เข้าร่วมงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก รวมถึงเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนที่แต่ละสถาบันฯ จัดขึ้นทุกปี เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่กำลังคนของประเทศไทยได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลและเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจัดซื้อหรือจัดสร้างได้ในประเทศไทย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจวัดอนุภาค ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นำไปพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ รวมถึงด้านการศึกษาที่สร้างให้เกิดนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในอนาคต อีกทั้งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ให้สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำมาซึ่งการยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานวิจัยจริง อันนำไปสู่การสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน

ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  • 1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Program) ณ สมาพันธรัฐสวิส
  • 2. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • 3. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ (GSI/FAIR Summer Student Program) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • 4. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนไอซ์คิวบ์ (Icecube Summer Student Program) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Read More

Partner

company-logo
company-logo
company-logo
company-logo
company-logo
company-logo
company-logo
company-logo
company-logo
company-logo