โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

ตัวแทนเยาวชนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ปี 2562

รายชื่อผู้แทนประเทศไทย
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๗)
เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

ชื่อ – นามสกุล

การศึกษา

ภาควิชา/คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัย

นายนนทพัทธ์ สินสันธิเทศ

ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๓

ภาควิชาฟิสิกส์
และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

นายชัยมงคล ดวงจันทร์

ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๓

ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐวรา บวชไธสง

ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๔

ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

นายจักรภัทร สียางนอก

ปริญญาโท
ชั้นปีที่ ๑

ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย