โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

– เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุน DESY Summer Student Program เมืองฮัมบวร์กหรือเมืองซอย์เธย์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

– เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทยในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย และเรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ทางด้าน Elementary Particle Physics Synchrotron Radiation Accelerator และ Computing in High Energy Physics