โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

ตัวแทนเยาวชนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ปี 2561

รายชื่อผู้แทนประเทศไทย
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๖)

 

ชื่อ – นามสกุล

การศึกษา

ภาควิชา/คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัย

นาย ณัฐจักษ์ พลเสน
(เบสท์)

กำลังศึกษาปริญญาตรี
ปีที่ 4

ภาควิชาฟิสิกส์
คณะทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภราดา ปรางค์ชัยกุล
(กรัณฑ์)

กำลังศึกษาปริญญาตรี
ปีที่ 4

ภาควิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายธนกฤต มามี
(เจเจ)

กำลังศึกษาปริญญาตรี
ปีที่ 4

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

นายแบรนด์ดอน กานต์ แคนทะเลย์
(แบรนดอน)

กำลังศึกษาปริญญาโท
ปีที่ 2

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์