โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

วิธีการสมัคร ปี 2558

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ประจำปี 2558

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 557 …
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/desy/pdys-2

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือนักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม ธรณีวิทยา เป็นต้น
4. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้)

หลักฐานการสมัคร (ใช้ประกอบในการสมัครผ่านระบบออนไลน์)

1. ไฟล์รูปถ่าย
2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
3. ไฟล์สำเนาผลการศึกษา สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 ผลการเรียน
4. ไฟล์ประวัติอย่างย่อ (CV)
5. ไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา อธิบายคุณลักษณะพิเศษในตัวท่านที่ต้องการให้คณะกรรมการสัมภาษณ์

กิจกรรมการคัดเลือก

กิจกรรม

ช่วงเวลา
ประกาศรับสมัคร1 กรกฎาคม – 11 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์11 พฤศจิกายน 2557
วันที่เข้ารับการสัมภาษณ์14 พฤศจิกายน 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77210
e-mail : pdys@nstda.or.th

ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
http://www.desy.de/summerstudents/