โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

สิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

– ผู้แทนเยาวชนได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงก่อนการเดินทางไป ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

– ผู้แทนเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยเดซี ณ เมืองแฮมเบิร์ก หรือเมืองซอยเธย์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน

 – ผู้แทนเยาวชนจะได้รับประสบการณ์จากการฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมปฏิบัติงานวิจัยกับกลุ่ม นักวิจัยของสถาบันเดซี โดยสามารถเลือกกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                     >   การทดลองในสาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elementary Particle Physics)
                     >   การทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation)
                     >   งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators)
                     >   ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)
                     >   งานเกี่ยวกับการคำนวณ (Computing in High Energy Physics)