เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิด “สถานีเรียนรู้ (Training Hub) ด้านเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน” โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ รัตนะจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี (สท.) เป็นผู้แทนจาก สวทช. เข้าร่วมงาน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สวทช. โดย สท. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาสถานีเรียนรู้ (Training Hub) เพื่อรองรับการเรียนรู้ระดับภาคสนามให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองหน่วยงานผ่านหลักสูตรการอบรม ฐานเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มต้นจากฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฟาร์ม 907 ไร่) ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 10 ฐานย่อย ได้แก่ การผลิตผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้าและวัสดุเพาะกล้า การผลิตต้นอ่อนผักอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การเพาะเลี้ยงแหนแดง การเลี้ยงและแยกขยายรังชันโรง ชีวภัณฑ์และการควบคุมโดยชีววิธี สมุนไพรเพื่อการอารักขาพืช และปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการอบรมที่เปิดให้เกษตรกรในเครือข่ายการทำงานของ สวทช. และผู้สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้อีกด้วย

สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ที่นำเสนอในฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ ได้แก่ โรงเรือนปลูกพืช กล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ Water Fit Simple บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้ (ActivePak) ถุงปลูก Magik Growth และสารชีวภัณฑ์

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิดตัวสถานีเรียนรู้ครั้งนี้ จัดขึ้นในงานครบรอบ 45 ปี พืชผักแม่โจ้ ซึ่ง สวทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยด้วย โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค)  นำเสนอเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักผลไม้ (ActivePak) ถุงปลูก Magik Growth แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบากึ่งส่องผ่านแสง และแป้งพิมพ์สีธรรมชาติ สำหรับ สท. ได้นำเสนอเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ของ สวทช. ได้แก่ บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม ไวรัสเอ็นพีวี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบัตรสะสมแต้มความรู้จากฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ทั้ง 10 ฐานย่อย กิจกรรมเคล็ด (ไม่) ลับ ปลูกผักอินทรีย์ให้ ‘ตลาด’ จำ ซึ่งมีกิจกรรมสาธิตการเพาะกล้าดี มีชัยไปกว่าครึ่ง และเสวนา เคล็ด (ไม่) ลับ ปลูกผักอินทรีย์ให้ ‘ตลาด’ จำ

สวทช.-ม.แม่โจ้ เปิดตัว “สถานีเรียนรู้ด้านเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ”