สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จัดกิจกรรม เคล็ด (ไม่) ลับ ปลูกผักอินทรีย์ให้ตลาด ‘จำ’ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (บนฟาร์ม 907 ไร่) โดยมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 

> สาธิต “เพาะกล้าดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
โดย อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

> เสวนา เคล็ด (ไม่) ลับปลูกผักอินทรีย์ ให้ ‘ตลาด’ จำ
โดย คุณภัทรพล วนะธนนท์ เกษตรกรเจ้าของ “สุขใจฟาร์ม”
คุณภิญญา ศรีสาหร่าย เกษตรกรเจ้าของ “ฟาร์มฝันแม่”
ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดำเนินรายการโดย น.ส.ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์ นักวิชาการฝ่ายจัดการความรู้และสร้างความตระหนัก สท./สวทช.

คลิปวิดีโอ สาธิต “เพาะกล้าดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
เสวนา เคล็ด (ไม่) ลับปลูกผักอินทรีย์ ให้ ‘ตลาด’ จำ
กิจกรรม เคล็ด (ไม่) ลับปลูกผักอินทรีย์ให้ตลาด ‘จำ’