สท.-มรภ.อุดรธานี ติวเข้มเกษตรกรปลูกปทุมมา สร้างรายได้เสริม-พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569

สท.-มรภ.อุดรธานี ติวเข้มเกษตรกรปลูกปทุมมา สร้างรายได้เสริม-พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการแปลงปลูกปทุมมาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายลิขิต มณีสินธุ์ นักปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา เป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการดินและปุ๋ยในแปลงปลูกปทุมมา นางสาวพรนิภา นาเมือง นักวิชาการ สท. เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการแปลงปลูกปทุมมาและการควบคุมศัตรูพืชปทุมมาโดยวิธีผสมผสาน และนางสาวพาริณี โลมาอินทร์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การเตรียมหัวพันธุ์ปทุมมาก่อนปลูก นอกจากนี้ยังมีนายบุญถม กองทอง เกษตรกรผู้ผลิตปทุมมานำร่องบ้านห้วยสำราญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกปทุมมาตัดดอก ทั้งนี้คณะวิทยากรยังได้ลงพื้นที่สาธิตการปลูกปทุมมาที่แปลงเกษตรกรเครือข่ายนำร่อง และติดตามให้คำแนะนำปรึกษา กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์ร่วมรู้การผลิตและใช้ประโยชน์จากปทุมมาแบบครบวงจรด้วยเศรษฐกิจ BCG ผลักดันปทุมมาเป็นไม้ดอกอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานีและขยายผลเป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกร รวมทั้งเพื่อจัดแสดงปทุมมาในมหกรรมพืชสวนโลกปี

สท. เติมความรู้ชาวสวนทุเรียน “จัดการธาตุอาหารพืชและใช้ปุ๋ยคีเลต” เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

สท. เติมความรู้ชาวสวนทุเรียน “จัดการธาตุอาหารพืชและใช้ปุ๋ยคีเลต” เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ยคีเลต: นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน” ณ สวนบัวแก้ว ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การจัดการธาตุอาหารพืชไม้ผล (ทุเรียน)” ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ปุ๋ยคีเลต นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน” และนายสมบูรณ์ งามเสงี่ยม เจ้าของสวนบัวแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตร (ระบบฟาร์มรักษ์น้ำ)

สท.-มรภ.อุดรฯ เติมความรู้เกษตรกรขยายต้นพันธุ์ปทุมมาปลอดโรคด้วยไบโอเทคโนโลยี

สท.-มรภ.อุดรฯ เติมความรู้เกษตรกรขยายต้นพันธุ์ปทุมมาปลอดโรคด้วยไบโอเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายต้นพันธุ์ปทุมมาปลอดโรคด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ” ให้สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ดร.วิบูล เป็นสุข และคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปทุมมา ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยระบบไบโอรีแอคเตอร์ (Bioreactor) และนายสันติ อาริยะ ผู้ช่วยนักวิจัย สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเพาะเลี้ยงเนื้อปทุมมาอย่างง่ายทำได้ที่บ้าน   นอกจากนี้ สท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ส่งมอบหัวพันธุ์ปทุมมาให้เกษตรกรเครือข่ายนำร่อง 9 ราย ภายใต้การพัฒนาศูนย์ร่วมรู้การผลิตและใช้ประโยชน์จากปทุมมาแบบครบวงจรด้วยเศรษฐกิจ

สท. ร่วมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตถั่วเขียว KUML นำร่องจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แรก

สท. ร่วมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตถั่วเขียว KUML นำร่องจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แรก

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพืชตระกูลถั่ว: ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ KUML 4 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว KUML ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดแรก เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภายใต้โครงการนำร่องฯ มีเกษตรกรเข้าร่วม 130 ราย พื้นที่เพาะปลูกปลูกรวม 260 ไร่ ในอำเภอหนองไผ่ (เกษตรกร 60 ราย พื้นที่เพาะปลูก 120 ไร่) อำเภอชนแดน (เกษตรกร

สวทช.-โอสถสภา-หน่วยงานพันธมิตร ชู ‘สมุนไพร-ถั่วเขียว’ ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สวทช.-โอสถสภา-หน่วยงานพันธมิตร ชู ‘สมุนไพร-ถั่วเขียว’ ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ และตำบลเมืองหลวง ตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช.) นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พร้อมด้วยนักวิจัย สวทช. ประกอบด้วย ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ดร.ประเดิม วณิชชนานันท์ นักวิจัยไบโอเทค ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. จับมือหน่วยงานพันธมิตรจัดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเขียว KUML อินทรีย์ พร้อมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน

สวทช. จับมือหน่วยงานพันธมิตรจัดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเขียว KUML อินทรีย์ พร้อมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และบริษัท ข้าวดินดี จำกัด จัดกิจกรรม “งานวันเก็บเกี่ยวถั่วเขียว KUML และเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์ระดับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง: จากงานวิจัยสู่แปลงผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี” ณ กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้ “โครงการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ

สวทช.-สวก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ นำร่อง 160 ราย พื้นที่ 500 ไร่ ผลผลิตเพิ่ม 20-30%

สวทช.-สวก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ นำร่อง 160 ราย พื้นที่ 500 ไร่ ผลผลิตเพิ่ม 20-30%

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ (นายรังสรรค์ อยู่สุข) หมู่ 10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี: นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับมันสำปะหลังอินทรีย์สู่เกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567  โดยมีนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและจัดการสินค้าตามความต้องการของตลาดได้  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับบริการทางการเกษตรและองค์ความรู้จากการศึกษา

สท.-ม.เกษตรศาสตร์-สนง.เกษตรฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตถั่วเขียว KUML

สท.-ม.เกษตรศาสตร์-สนง.เกษตรฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตถั่วเขียว KUML

เมื่อวันที่ 17–22 กุมภาพันธ์ 2567 นักวิชาการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการปลูกถั่วเขียว KUML ของเกษตรกรในอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูมและอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ “การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต” ซึ่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้รับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจรถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML พร้อมทั้งได้รับเมล็ดพันธุ์ KUML#4 สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2566/2567  เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ KUML#4 ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ กลุ่มแก้จนชุมชนยะวึก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ต.ชุมพลบุรี

สท. ผนึกหน่วยงานเครือข่าย เดินหน้ายกระดับผลิตโคเนื้อในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ ตั้งเป้าผสมเทียมโคคุณภาพ 400 ตัว

สท. ผนึกหน่วยงานเครือข่าย เดินหน้ายกระดับผลิตโคเนื้อในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ ตั้งเป้าผสมเทียมโคคุณภาพ 400 ตัว

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน 5 จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ด้วย 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีด้านการพัฒนาพันธุ์และการดูแลโคเนื้อ กลุ่มเทคโนโลยีด้านอาหารโคเนื้อ และกลุ่มเทคโนโลยีด้านมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อและการเพิ่มมูลค่าโคเนื้อ หลังจากเมื่อกลางเดือนมกราคมได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีปฏิบัติการตามโปรแกรมการเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่และผสมเทียมโคเนื้อให้แม่พันธุ์โคเนื้อจำนวน 100 ตัวแรก ใน 5 จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นักวิชาการ สท. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายได้ลงพื้นที่อีกครั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อถอด