หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย ได้รับจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชุมชนใหม่ตามแนวชายแดนภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี 2531 โดยมีกองทัพภาคที่ 2 และภาคที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งสองหมู่บ้านตั้งอยู่ใจกลางป่าทึบและภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเล 750-1,200 เมตร ภูมิอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย รวมทั้งหาของป่าและรับจ้างทั่วไป

แม้จะได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน แต่พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปขายแรงงานนอกพื้นที่ ในปี 2538 สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานเครือข่าย ได้ไปส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

จวบจนวันนี้เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ สวทช. ได้สนับสนุนและส่งเสริมหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว ด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สื่อประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก