สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และหน่วยงานเครือข่าย ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนบ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว โดยในปี 2539 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ โดยในระยะแรกจัดทำเป็นแปลงสังเคราะห์เทคโนโลยีและถ่ายทอดสู่เกษตรกร ต่อมาในปี 2554 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี่ เพื่อเป็นต้นพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกในพื้นที่และลดต้นทุนจากการขนส่งไหลสตรอว์เบอร์รี่จากจังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2557 การผลิตสตรอว์เบอร์รี่เป็นอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกรที่ผลิตไหลสตรอเบอรี่เพื่อการจำหน่าย 4 ครอบครัว มีรายได้ประมาณ 250,000 บาทต่อปี เกษตรกรประมาณ 20 ครอบครัว ปลูกสตรอว์เบอร์รี่เพื่อจำหน่ายผลสด มีรายได้ประมาณ 1,000,000 บาทต่อปี

หมู่บ้านสตรอว์เบอร์รี่แห่งภาคอีสาน จากหนังสือ สวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง

การผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพดีที่นาแห้ว