ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ

สังกัด สถาบันวิทยสิริเมธี

โครงการวิจัยเรื่อง "วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์"
Hybrid nanomaterial and process design for artificial photosyntheses

งบประมาณ 20,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

บทคัดย่อ