ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (RBC) 

งานบริหารโปรแกรมสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยแกนนำ(CGP)

อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 4
73/1  ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 


โทรศัพท์      0 2644 8083 หรือ 0 2644 8150 ต่อ 81832 หรือ 81882  
โทรสาร        0 2644 8100 
อีเมล์ 
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟสบุค         https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

แผนที่การเดินทาง สวทช.