advert 1
advert 2
advert 3
DESY Summer Student Program (โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี)
PDF Print E-mail_________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำปี 2560 คลิกที่นี่...

_________________________________________________________________________________________________________


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560

 

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่...

 

แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่... (https://www.nstda.or.th/images/yothee-map2.jpg)

_________________________________________________________________________________________________________

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 
ประจำปี 2559

 

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ...

 


 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 
ประจำปี 2560

 

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ...

 

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่


 

 
_________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2559

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย คลิกที่นี่...


_________________________________________________________________________________________________________

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2559

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร สวทช.(โยธี) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่...

 _________________________________________________________________________________________________________

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 
ประจำปี 2559

 

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ...

 _________________________________________________________________________________________________________

ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2558

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

สถานภาพปัจจุบัน

1

นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์

นักศึกษาปริญญาเอก ปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2

นางสาวรุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3

นายธนัช ศังขะกฤษณ์

นักศึกษาปริญญาโทควบเอก สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4

นายอนุพงษ์ สุขี

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

_________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 

ประจำปี 2558 (ขั้นต้น)
 

เรียน ผู้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558 ตามที่ท่านได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นั้น
ในการนี้ ขอแจ้งรายชื่อผู้ ผ่านการสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

ประจำปี 2558 (ขั้นต้น) เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพี่อทรงคัดเลือก

ผู้แทนประเทศไทยในขั้นสุดท้ายต่อไป เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2558 จำนวน 4 คน และโครงการ

นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้ (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน 6 คน 1. นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์ 2. น.ส.รุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว 3. นายณัฐวินทร์ โช 4. นายอนุพงษ์ สุขี 5. นายเกรียงกมล สว่างศรี 6. นายธนัช ศังขะกฤษณ์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 6 คน 1. นายทวีศักดิ์ จิตสุข 2. นายปริญญา การีซอ 3. นายณัฐวุฒิ ใจสืบ 4. นายกฤตภาส ภักดีทศพล 5. นายคณาสิน แย้มนวล 6. นายพีรัช บุญโชคช่วย

 

_________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โครงการที่สมัคร
1 นายอุเทศ อาชาทองสุข เดซี
2 นายภูษิต นวลพิจิตร เซิร์น
3 นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์ เดซี
4 นายณัฐวุฒิ ใจสืบ เดซีและเซิร์น
5 นายปริญญา การีซอ เดซีและเซิร์น
6 นายวีระพรรดิ์ ดำเนินพาณิชย์ เดซี
7 นายเกรียงกมล สว่างศรี เดซี
8 นายทวีศักดิ์ จิตสุข เดซีและเซิร์น
9 น.ส.รุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว เดซีและเซิร์น
10 นายอนุพงษ์ สุขี เดซี
11 นายธนัช ศังขะกฤษณ์ เดซีและเซิร์น
12 นายวงศกร วันดี เดซีและเซิร์น
13 นายณัฐวินทร์ โช เดซีและเซิร์น
14 นายพีรัช บุญโชคช่วย เซิร์น
15 นายคณาสิน แย้มนวล เซิร์น
16 นายอนุสรณ์ แก้วสกุลณี เซิร์น
17 นายกฤตภาส ภักดีทศพล เซิร์น
18 นายณรงค์ฤทธิ์ อันวีระวัฒนา เซิร์น

 

กำหนดการ
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑B และ ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคาร สวทช. (โยธี)  ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บริเวณห้องประชุม ๑๐๒

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี ๒๕๕๘

๑๒.๐๐  – ๑๓.๐๐ น.    คณะกรรมการสรุปผลการคัดเลือกเบื้องต้น

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้ายโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2557

 

 

 

1. นายกังส อัมพรดนัย

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 หลักสูตรพิสิฐวิธาน (ตรีควบเอก) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


 

 

 

2. นายพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 


 

 

 

3. นายไกร เจียมสวัสดิ์

นิสิตปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

4. นางสาวนนทพร  หว่อง

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

Last Updated on Thursday, 12 January 2017 09:57