สืบเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ของ STKS ทำให้เห็นได้ชัดว่า "เอกสารคู่มือ ตำรา" ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีเผยแพร่น้อยมากในประเทศไทย เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวเกิดประโยชน์ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์โดยละเอียด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรี่ยนการสอนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย STKS จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ หนังสือคู่มือทั้งในรูปของการจำหน่าย และเผยแพร่ทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีรายการ ดังนี้

 

การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone
ชื่อหนังสือ การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2551
ISBN 9789745988125
ราคา 200 บาท
การสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0
ชื่อหนังสือ การสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2551
ISBN 9789745988033
ราคา 200 บาท
เทคนิคการคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc 3.0
ชื่อหนังสือ เทคนิคการคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc 3.0
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2551
ISBN 9789745988095
ราคา 200 บาท
ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ออนไลน์ด้วยวิกิ : Dokuwiki
ชื่อหนังสือ ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ออนไลน์ด้วยวิกิ : Dokuwiki
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
วาทินี แซ่ลิ้ม
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/22551
ISBN -
ราคา 50 บาท
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0
ชื่อหนังสือ สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2553
ISBN 9786161200480
ราคา 200 บาท
ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร : โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
ชื่อหนังสือ ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร : โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2551
ISBN -
ราคา เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2552
ชื่อหนังสือ รายงานประจำปี 2552
ผู้เขียน ทีม STKS
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์  
ISBN  
ราคา เอกสารเผยแพร่
STKS Market Place for Knowledge 2554
ชื่อหนังสือ STKS Market Place for Knowledge
ผู้เขียน ทีม STKS
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2552
ISBN 9786161200176
ราคา เอกสารเผยแพร่
STKS Market Place for Knowledge 2554
หนังสือ STKS Market Place for Knowledge
ผู้เขียน ทีม STKS
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 2/2554
ISBN 9786161200176
ราคา เอกสารเผยแพร่
ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
หนังสือ ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1 (ก.ย.) /2552
2 (ธ.ค.) /2552
ISBN -
ราคา เอกสารเผยแพร่
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.org Writer
หนังสือ การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.org Writer
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2554
ISBN 9786161201494
ราคา เอกสารเผยแพร่
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
หนังสือ คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2554
ISBN 9786161201487
ราคา เอกสารเผยแพร่
คู่มือเตรียมสื่อดิจิทัล
หนังสือ คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2556
ISBN 9786161203061
ราคา เอกสารเผยแพร่
คู่มือเตรียมสื่อดิจิทัล
หนังสือ คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ผู้เขียน บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ 1/2555
ISBN 9786161202231
ราคา เอกสารเผยแพร่
 


นอกจากหนังสือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์เล่ม STKS ยังได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร คู่มือเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้